Universitat Rovira i Virgili

Desenvolupament de materials virtuals per a nous ensenyaments de l'area de traducció (2007MQD/00236), 2007-09

New materials

Finalitat del projecte

La finalitat del projecte és aconseguir un sistema integrat de continguts didàctics que siguin d' alta utilitat per als professors i alumnes dels ensenyaments implicats. 

Tots els alumnes dels nous màsters oficials haurien d'utilitzar els materials electrònics com a part habitual de les seves pràctiques de classe i treballs acadèmics, i la majoria dels professors haurien de saber desenvolupar i mantenir els materials corresponents.

Tots els materials han de ser disponibles, identificables, i integrats a la plataforma Moodle. 

Objectius del projecte

Els objectius principals del projecte són:

1)         presentar a la comunitat universitària un model operatiu i operant basat en una sèrie d'ensenyaments que poden aprofitar una base de continguts comuns,

2)         sistematitzar i gestionar els continguts existents,

3)         donar als continguts un aspecte més consistent i professional,

4)         fomentar l'ús real i interactiu dels continguts per alumnes i professors mitjançant la integració dels continguts a la plataforma Moodle.

El nivell d'assoliment hauria de ser la participació del 50% del professorat a la producció de materials propis (l'experiència del projecte anterior no va ser esperançador a aquest aspecte) , i del 100% pel que fa a l'ús de Moodle. 

Contextualització a la universitat

La URV s'ha dotat d'una infrastructura tecnològica docent donant resposta a una doble concepció: estàtica i dinàmica. La concepció estàtica es concreta en el disseny d'una aplicació informàtica (DOCnet) que faciliti l'elaboració de les guies docents de les matèries. En quant a la concepció dinàmica, és a dir, l'espai tecnològic on s'estableix el vincle entre l'alumne matriculat i la proposta docent, la URV ha adoptat una eina de domini públic com a eina de campus: el Moodle.

Es tracta d'una eina virtual de campus que té per objectiu donar suport a la docència en la mesura que facilita els processos de comunicació entre professor i alumne i incideix en el mateix procés d'ensenyament aprenentatge.

L'eina de campus facilita, doncs:

-Processos de comunicació més àgils en el sentit que proporciona:

-Comunicació sincrónica i asincrónica, en el temps i en l'espai.

-Processos d'ensenyament aprenentatge, ajudant a:

-Disposar dels continguts i matèries a treballar en l'assignatura.

-Concretar la planificació i proposta docent.

-Proposar activitats d'aprenentatge als alumnes.

-Proporcionar eines d'avaluació i seguiment dels alumnes.

-Per cada assignatura dels nostres ensenyaments es generarà un espai dins del Moodle al qual tindran accés com a estudiants tots els alumnes matriculats i com a professors tots els professors que imparteixen docència de l'assignatura.

-Els professors podran activar o no aquest espai, per tal de posar diferents recursos des de la pàgina web del Servei de Recursos Educatius..

-El Moodle s'usa de forma diferent en les diferents assignatures. En molts dels casos és una eina de suport docent. En altres casos, especialment en la docència que es comparteix amb altres universitats, és la plataforma bàsica de treball dels alumnes.

-Una altra eina rutinària de treball i interacció amb l'alumne és el correu electrònic, l'espai de col·laboració BSCW de la URV i puntualment l'ús de les tecnologies de videoconferència per a sincronitzar i superar distàncies entre universitats i poder dur a terme processos formatius conjunts.